Rada Parafialna

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członkiem Rady można zostać w wyniku: wyborów powszechnych w parafii, nominacji dokonanej przez ks. proboszcza oraz z urzędu. Rada działa przez okres 3 lat i zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania powinien być sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy we wspieraniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do wszystkich parafian, a szczególnie stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Działalność w Radzie wymaga od członków dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp…
Członkami Duszpasterskiej Rady Parafialnej są:

 • ks. Andrzej Kołodziejczyk – przewodniczący
 • Irena Furmańska – sekretarz
 • Maria Bobrowska
 • Stanisław Dubicki
 • Marek Dzwończyk
 • Jadwiga Filipiak
 • Wojciech Frączkiewicz
 • Małgorzata Frączkiewicz-Sągajłło
 • Roman Głąb
 • Edward Głuchy
 • Renata Haściło
 • Zbigniew Haściło
 • Alina Jarzynka
 • Ryszard Krawiecki
 • Sylwia Kubiesa
 • Ewa Kwiecień
 • Karol Majer
 • Marzena Papke
 • Michał Papke
 • Małgorzata Plust
 • Krystyna Rajczyk
 • Janusz Ryń
 • Andrzej Stanisławski
 • Elżbieta Waldon
 • Grzegorz Wiśniewski