Parafialny Zespół Caritas

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Biuro i magazyn na terenie plebanii czynne
w czwartki od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz od godz. 19.00 do godz. 20.00

tel. 95 725 85 28

 

CARITAS udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich. CARITAS udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.
W PZC w Wawrowie działają następujące osoby:

 1. Ks. Andrzej Kołodziejczyk – Przewodniczący
 2. Alina Jarzynka – Z-ca przewodniczącego
 3. Ewa Kwiecień – Skarbnik

W Parafialnym Zespole Caritas działa również wielu wolontariuszy. Zapraszamy chętnych do współpracy

Potrzebujesz pomocy, jesteś w trudnej sytuacji, jesteś w potrzebie … przyjdź postaramy się Ci pomóc

 

Działalność PZC

 • Program pomocy żywnościowej (FEAD)
 • Akcja BANK PRACY – udostępnianie informacji o możliwości podjęcia doraźnej pracy wśród parafian
 • Paschaliki
 • Wigilijne dzieło pomocy dzieciom
 • Akcja Pola Nadziei – razem z hospicjum
 • Wsparcie świąteczne
 • Szlachetna Paczka
 • Pomoc rzeczowa
 • Paczki od świętego Mikołaja – razem z radą sołecką

Historia Parafialnego Zespołu Caritas w Wawrowie

W 2008 roku ówczesny proboszcz ks. Władysław Tasior powołał Parafialny Zespół Caritas i stanął na jego czele. W skład zarządu weszły parafianki Elżbieta Waldon, Jadwiga Filipiak i Sylwia Kubiesa które do 2011 roku prowadziły jego działalność.

W roku 2011 z przyczyn obiektywnych nastąpiła przerwa w działalności PZC, która trwała prawie rok.

W 2012 roku nastąpiła reaktywacja działalności z inicjatywy nowego proboszcza ks. Stanisława Szury. Od roku 2013 po przyjściu nowego proboszcza ks. Andrzeja Kołodziejczyka PZC kontynuuje działalność. Początkowo zarząd tworzył nowy proboszcz jako przewodniczący, Krystyna Rajczyk jako wiceprzewodnicząca i Ewa Kwiecień jako skarbnik. Po rezygnacji wiceprzewodniczącego z uczestnictwa w PZC nową wiceprzewodniczącą została Alina Jarzynka. W zespole pracują również wolontariusze: Gabriela Fraitag, Weronika Głąb, Roman Głąb, Maria Bobrowska, Urszula Czaja, Mariola Wojciechowicz, Jadwiga Filipiak i Elżbieta Waldon.

Parafialny Zespół Caritas w szczególny sposób otacza opieką osoby najbardziej potrzebujące z parafii w Wawrowie. Poprzez osobiste kontakty, wywiad środowiskowy stara się dotrzeć do rodzin, które najbardziej potrzebują wsparcia. Szczególną opieką na koniec 2014 PZC obejmował ponad 100 osób.

PZC współpracuje z Caritasem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (delegatura w Gorzowie Wlkp. ul. Towarowa 6a) w ramach której rozprowadza żywność (program PEAD) i zaopatruje potrzebujących w odzież itp. a także we własnym zakresie pozyskuje darczyńców, którzy pomagają realizować działalność charytatywną.

A oto niektóre przykłady działalności PZC:

 • w roku 2014 PZC w Wawrowie we współpracy z PZC Ogardy rozprowadził 15 ton pomidorów
 • dzięki prywatnym darczyńcom zostały dofinansowane paczki z okazji święta św. Mikołaja dla ponad 100 dzieci a z okazji Świąt Bożego Narodzenia udało się zorganizować parafialną szlachetną paczkę dla 8 rodzin.
 • dzięki darczyńcom przez cały rok rozprowadzano żywność oraz odzież wśród najbardziej potrzebujących.

Ponadto PZC włącza się w różne inne inicjatywy jak : rozprowadzanie świec wigilijnych, cebulek żonkili, chlebków wielkanocnych itd.